Všeobecné Obchodní Podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJ

I.

Úvodní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují obsah kupních smluv uzavíraných společností:

HENNIG CZ s.r.o.
se sídlem Úvaly, Klánovická 334, okres Praha-východ, PSČ 25082
IČ 257 06 535
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62914,
telefon: +420 281 091 610
e-mail: info@hennig-cz.com
(dále jen „prodávající“),


která je podnikatelem a to se zákazníky (dále jen „kupující“), je-li předmětem takových kupních smluv koupě zboží z výrobního a obchodního sortimentu prodávajícího kupujícím. Tyto VOP platí pouze tehdy, je-li kupující podnikatelem (viz čl. II. odst. 1 písm. e) VOP), resp. není-li spotřebitelem (viz čl. II. odst. 1 písm. ch) VOP).

2.    Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 VOP.

3.    V případech, kdy ustanovení kupní smlouvy a ustanovení VOP jsou totožná nebo se ve svém důsledku navzájem nevylučují, jsou obě ustanovení závazná. V případech, kdy ustanovení kupní smlouvy stanoví určitou věc odlišně od ustanovení VOP, použije se ustanovení kupní smlouvy, nestanoví-li kupní smlouva jinak. V případech kupní smlouvu neupravených, se řídí závazkový právní vztah ustanoveními VOP. V případech kupní smlouvou ani VOP neupravených, řídí se závazkový právní vztah zavedenými obchodními zvyklostmi mezi smluvními stranami, nejsou-li v rozporu s kogentními ustanoveními zákona, jinak zákonem.


II.

Vymezení pojmů

1.    Není-li v těchto VOP uvedeno nebo specifikováno jinak, pak níže uvedené pojmy nabývají vždy následujícího významu:
a)    „katalogem“ se rozumí nezávazný přehled zboží, technická dokumentace a jiné popisy produktů a podklady (vč. označení, specifikace a případných doplňujících údajů o zboží), které prodávající prezentuje       neurčitému okruhu potenciálních kupujících za účelem jejich případných objednávek;
b)    „kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má dle kupní smlouvy nabýt vlastnické právo ke zboží od prodávajícího na základě koupě;
c)    „občanským zákoníkem“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
d)    „objednávkou“ se rozumí závazné právní jednání kupujícího vůči prodávajícímu, kterým kupující činí vůči prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy směřující k přijetí takové objednávky prodávajícím;
e)    „podnikatelem“ se rozumí, ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku, fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
f)    „prodávajícím“ se rozumí společnost HENNIG CZ s.r.o.;
g)    „smlouvou“ nebo „kupní smlouvou“ se rozumí závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím, jehož předmětem je odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a umožnění kupujícímu nabytí vlastnického práva k takovému zboží a závazek kupujícího k převzetí zboží se zaplacením kupní ceny prodávajícímu;
h)    „smluvními stranami“ se rozumí kupující a prodávající;
ch)    „spotřebitelem“ se rozumí, ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
i)    „subdodavatelem prodávajícího“ se rozumí každá třetí osoba ve smluvním či obdobném vztahu z prodávajícím, která poskytuje prodávajícímu zboží nebo jeho část, nebo poskytuje služby přímo související s dodáním zboží nebo jeho části prodávajícímu;
j)    „zbožím“ se rozumí movitá věc z výrobního a obchodního sortimentu prodávajícího; nejčastěji pak movitá věc, jež je předmětem kupní smlouvy.


III.

Uzavření smlouvy

1.    Závazkový vztah (tj. smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká písemným projevem vůle smluvních stran, zpravidla na základě uzavřené kupní smlouvy nebo písemného potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. Písemná forma je nezbytná. Písemná forma je pro tyto případy naplněna také tehdy, jsou-li projevy vůle smluvních stran učiněny formou e-mailu nebo jiného obdobného elektronického prostředku komunikace, je-li takový projev vůle elektronicky podepsán. Za elektronický podpis se pro tyto účely považuje i prosté vypsání identifikace jednající osoby (nejčastěji jména a příjmení). Probíhalo-li jednání o uzavření kupní smlouvy ústně nebo telefonicky, pak je písemná forma dodržena tehdy, potvrdí-li si smluvní strany následně alespoň podstatný obsah smlouvy písemně (např. e-mailem).

2.    Prodávající nabízí zboží k prodeji formou nezávazného katalogu obsahujícího označení nebo specifikaci zboží nebo nezávaznou nabídkou. I v případě, že je katalog nebo nabídka adresována přímo kupujícímu, nejedná se závaznou nabídku prodávajícího, neuvede-li prodávající výslovně písemné jinak.

3.    Kupující je povinen uvést v písemné objednávce tyto údaje: 
a)    svou identifikaci, kdy kupující uvede nejméně své jméno a příjmení/obchodní firmu, sídlo, IČ (DIČ) a kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu);
b)    označení objednávaného zboží podle katalogu;
c)    množství objednávaného zboží;
d)    požadovanou jednotkovou, případně celkovou kupní cenu (není-li údaj o ceně uveden, pak se má za to, že kupující bez výhrad akceptuje ceníkovou cenu prodávajícího);
e)    způsob dodání zboží a případně adresu místa dodání zboží, kdy není-li způsob dodání zboží kupujícím zvolen, pak se má za to, že byl zvolen osobní odběr zboží kupujícím u prodávajícího; není-li zvolena adresa místa dodání zboží, pak se má za to, že zboží má být dodáno na adresu uvedenou v identifikaci kupujícího dle čl. III. odst. 3 písm. a) VOP;
f)    požadovaný termín jeho dodání (není-li údaj uveden, pak jej jednostranně stanoví prodávající při přijetí objednávky);
g)    termín pro přijetí takové objednávky prodávající (není-li tento údaj uveden, pak platí, že prodávající je objednávku oprávněn přijmout do 3 měsíců od jejího obdržení).

4.    Objednávka dle čl. III. odst. 3 VOP je dle § 1731 a násl. občanského zákoníku návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy vůči prodávajícímu.

5.    Připojí-li kupující ke své objednávce své obchodní podmínky nebo odkáže-li ve své objednávce na své obchodní podmínky, pak i v případě, že takové obchodní podmínky (byť i jen částečně) odporují těmto VOP, je kupní smlouva uzavřena v tom rozsahu, v jakém nejsou takové obchodní podmínky ve vzájemném rozporu. Vyhradí-li si kupující ve svých obchodních podmínkách, že je oprávněn jakkoliv jednostranně měnit, doplňovat nebo vykládat uzavřenou kupní smlouvu, resp. své obchodní podmínky, a je-li taková výhrada dle občanského zákoníku přípustná (§ 1752 občanského zákoníku), pak je tato jednostranná změna, doplnění nebo výklad závazný pro prodávajícího od okamžiku jejího písemného doručení prodávajícímu. Prodávající dotčený takovou jednostrannou změnou je vždy oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů ode dne, kdy mu byla taková jednostranná změna doručena.

6.    Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí objednávky kupujícího.

7.    K uzavření kupní smlouvy dochází zejména:
a)    okamžikem písemného a bezvýhradného potvrzení úplné objednávky prodávajícím za předpokladu, že prodávající bez výhrad akceptuje kupujícím požadovanou cenu uvedenou v objednávce nebo že kupující objednává zboží za ceníkovou cenu, kdy takové potvrzení může být nahrazeno zasláním proforma faktury kupujícímu znějící právě na takovou cenu; nebo
b)    okamžikem, kdy kupující projeví vůči prodávajícímu písemný souhlas s dodáním zboží za jinou cenu, než uvedenou v objednávce nebo v ceníku; nebo
c)    dnem podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou.
8.    Prodávající je namísto uzavření smlouvy písemným potvrzením objednávky dle čl. II. odst. 7 písm. a) VOP provést takové potvrzení konkludentně, a to vyexpedováním zboží kupujícímu.

9.    Provedením jakýchkoliv změn prodávajícím v objednávce předložené kupujícím nevzniká kupní smlouva. V takovém případě se jedná o návrh na uzavření kupní smlouvy předložený prodávajícím kupujícímu a smlouva vznikne až dnem, kdy kupující doručí souhlasné písemné vyjádření k tomuto návrhu prodávajícímu.

10.    Za změnu objednávky se nepovažuje pouhé drobné upřesnění na základě technické specifikace provedené prodávajícím, ani navýšení kupní ceny o obvyklé přepravné a/nebo o obvyklé balné.

11.    Změna uzavřené kupní smlouvy a právní jednání směřující k zániku kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Ustanovení čl. III. odst. 1 VOP se použije obdobně.


IV.

Místo, čas a způsob dodání zboží

1.    Není-li ujednáno jinak, pak je místem dodání zboží sídlo prodávajícího a kupující je povinen si zboží vyzvednou právě a pouze v sídle prodávajícího (tj. osobní odběr).

2.    Bylo-li ujednáno, že zboží bude kupujícímu prodávajícím dopravováno/odesláno, pak prodávající na náklady kupujícího zajistí dopravu zboží na adresu místa dodání zboží dle čl. III. odst. 3 písm. e) VOP. V takovém případě je kupující povinen společně s kupní cenou uhradit dopravu zboží na místo určení. Dopravu/odeslání zboží je prodávající oprávněn zajistit i třetí stranou (zejména smluvním přepravcem), kdy kupující uzavřením kupní smlouvy v takovém případě automaticky akceptuje i případná práva a povinnosti mu plynoucí z podmínek takového přepravce (typicky uplatňování reklamací vzniklých na přepravované zásilce u přepravce).

3.    Prodávající informuje kupujícího alespoň 2 dny předem o tom, že je zboží připraveno k převzetí/dodání. Je-li zboží dopravováno ke kupujícímu, pak je kupující povinen takovou zásilku převzít při prvním pokusu o doručování a umožňuje-li přepravce uložení zásilky po určitou dobu, tak nejpozději poslední den uložení zásilky. Je-li zboží přichystáno k osobnímu odběru, pak je kupující povinen zboží osobně odebrat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zboží dle oznámení prodávajícího připraveno k vyzvednutí.

4.    V případě, že kupující nepřevezme zboží v termínu, pak je povinen nahradit škodu z toho vzniklou, zejména:
a)    náklady na zpětnou dopravu zboží do sídla prodávajícího, bylo-li zboží dopravování ke kupujícímu;
b)    náklady na další uložení zboží;
c)    náklady spojené s případnou opakovanou přepravou.

5.    Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.    Prodávající je povinen opatřit zboží takovým obalem, který vyhovuje požadavkům dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit přiměřenou ochranu zboží před poškozením až do místa určení bez ohledu na dohodnutou dodací podmínku, při současném umožnění jeho manipulace běžnými manipulačními prostředky. Kupující pak je povinen takové balné zaplatit.

7.    Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději ve lhůtě ujednané v kupní smlouvě (viz čl. III. odst. 3 písm. f) VOP). Prodávající je oprávněn plnit i dříve, nebyla-li kupní smlouva sjednána jako fixní závazek ve smyslu ust. § 1980 občanského zákoníku.

8.    Dodací lhůta je splněna:
a)    dnem předáním zboží dopravci k přepravě kupujícímu;
b)    respektive již dnem vyrozumění kupujícího prodávajícím o možnosti vyzvednutí zboží v případě osobního odběru.

9.    Je-li zboží kupujícímu dopravováno silniční nákladní dopravou, pak je přímo uplatnitelný zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ze znění pozdějších předpisů a dále Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), a to i v případě vnitrostátní přepravy. Kupující tímto bere na vědomí zejména zákonná omezení odpovědnosti přepravce za poškození zásilky, výši úroků z náhrady škody při přepravě, zkrácené lhůty pro oznámení vad přepravy a další ustanovení těchto předpisů. Kupující bere na vědomí, že prodávající neprovádí žádná mimořádní opatření ve vztahu k případnému pojištění nebo rozšíření odpovědnosti přepravce za škodu na přepravovaných věcech, nebylo-li to ujednání. Mají-li být takové mimořádná opatření provedena, pak náklady na jejich provedení uhradí kupující.

10.    Prodávající není v prodlení s dodání zboží kupujícímu a lhůta pro dodání se přiměřeně prodlužuje, jestliže:
a)    byl prodávající zbaven možnosti plnit nebo v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností dle smlouvy v důsledku události vyšší moci, zejména přírodními silami jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení,              sesuvy půdy, bouře apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka, výjimečný a nebo nouzový stav apod., a to po přiměřenou dobu, po kterou taková okolnost plnění                     prodávajícího znemožňovala a/nebo jej činila možným jen s vynaložením úsilí a/nebo s vynaložením nákladů ze strany prodávajícího zjevně přesahujícími obvyklé úsilí a/nebo náklady potřebné ke splnění                 takové     povinnosti;
b)    dodání zboží je závislé na součinnosti kupujícího, která však nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta nedostatečně;
c)    dodání zboží není možné z důvodu a/nebo v důsledku soudní, správního a/nebo obdobného rozhodnutí nezávislého na vůli prodávajícího, resp. z důvodu změny závazného právního předpisu;
d)    dodání zboží není možné z důvodu nedostupnosti plnění subdodavatele prodávajícího, je-li takové plnění k dodání zboží nezbytné (např. nedostupnost součástky);
e)    kupující byl povinen poskytnout prodávajícímu jistotu (např. zálohu na kupní cenu), avšak jistota nebyla poskytnuta;
f)    prohlásil-li kupující, že kupní cenu nebo její část nezaplatí, resp. prohlásil-li kupující, že nezaplatí prodávajícímu řádně a včas;
g)    stane-li se zřejmým, že kupující kupní cenu nebo její část nezaplatí, kdy se má za to, že tento důvod byl naplněn, pokud bylo vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční, exekuční či obdobné řízení, stane-li se kupující nespolehlivým plátcem DPH a/nebo vstoupí-li do likvidace;
h)    dluží-li kupující prodávajícímu jakékoliv plnění;
i)    prodávající nemůže dodat zboží v důsledku prodlení plnění ze strany kupujícího;
j)    tak stanoví zákon.

11.    Prodávající je povinen kupujícího o okolnostech dle čl. IV. odst. 10 VOP písemně vyrozumět ihned, jakmile to bude možné.

12.    Pominou-li okolnosti dle čl. IV. odst. 10 VOP, pak je prodávající povinen plnit ve lhůtě bez zbytečného odkladu.

13.    V případě dle čl. IV. odst. 10 písm. a) a d) VOP, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, trvá-li taková překážka déle než 120 dnů.

14.    V případě dle čl. IV. odst. 10 písm. b), c), e), f), g), h), i) a j) VOP, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

15.    Zvláštními případy vyšší moci dle čl. IV. odst. 10 písm. a) VOP jsou důsledky opatření proti šíření nemoci Covid-19 (označované jako SARS CoV-2) nebo jiné obdobné nemoci (dále jen „nakažlivé nemoci“), brání-li nebo zdržují-li takové důsledky takových opatření prodávajícího v plnění jakékoliv jeho povinnosti. Má se za to, že žádná ze smluvních stran nemohla veškeré důsledky opatření proti nakažlivým nemocem v době uzavření smlouvy předvídat.

16.    Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Práva dotčené smluvní strany dle tohoto ustanovení nevzniknout, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností. Není-li dále uvedeno jinak, pak platí ust. § 1765 a násl. občanského zákoníku. Má se za to, že žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy rozumně předpokládat ani ovlivnit změnu okolností ve smyslu tohoto ustanovení, která nastala důsledkem opatření proti nakažlivým nemocem.

17.    V případě dle čl. IV. odst. 10 písm. g) VOP, jedná-li se o insolvenční řízení kupujícího, pak dnem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení nebo okamžikem zániku moratoria nebo mimořádného moratoria kupujícího ve smyslu insolvenčních předpisů, zejména insolvenčního zákona:
a)    zaniká povinnost prodávajícího plnit vůči kupujícímu co do výše nezaplacené kupní ceny takového plnění;b)    kupující ztrácí veškeré výhody splátek a splátkových kalendářů kupních cen, tedy dochází k automatickému zesplatnění celé kupní ceny takovým okamžikem;
c)    prodávající je oprávněn veškerá dosavadní plnění kupujícího v prvé řadě bez dalšího započítat/přepočítat na úhradu příslušenství pohledávek a teprve následně na jejich jistinu;
d)    automaticky dochází k zesplatnění veškerých nároků prodávajícího vůči kupujícímu z titulů sjednaných smluvních pokut.


V.

Cena a platební podmínky

1.    Kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu řádně a včas. Je-li kupní cena sjednána na základě ceníkové ceny, pak je kupující povinen zaplatit cenu dle ceníku platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu i obvyklé náklady na přepravu a balné. Prodávající je oprávněn kupní cenu navýšit o zákonné daně a poplatky spojené s prodejem a dodáním zboží kupujícímu. Bylo-li mezi smluvními stranami ujednáno pojištění přepravy, pak je kupující povinen zaplatit i takové pojištění. Pokud kupující odmítne před odesláním zboží použití obalů, pak kupující přejímá odpovědnost za vady vzniklé v důsledku nedostatečného obalu zboží.

2.    Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostním převodem před převzetím zboží, hotově při převzetí zboží u prodávajícího, není-li ujednáno jinak.

3.    Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak, platí, že kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží nejpozději při jeho převzetí.

4.    Je-li kupní cena hrazena bezhotovostní platbou, pak je pro úhradu kupní ceny rozhodující připsání částky na účet prodávajícího.

5.    Prodávající může požadovat dle svého uvážení před započetím plnění dle kupní smlouvy po kupujícím dání jistoty, zejména zaplacení zálohy, a to ve výši a v termínu splatnosti určené jednostranně prodávajícím.

6.    Kupující není oprávněn provést úhradu kupní ceny jednostranným započtením pohledávek, vyjma pohledávek stanovených pravomocným rozhodnutím soudu, správního nebo obdobného orgánu.

7.    Není-li ujednáno jinak, pak je kupní cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží, podle toho, který z těchto dnů nastal později.

8.    Kupní cena představuje sjednanou hodnotu plnění a závazků prodávajícího podle této smlouvy (není-li výslovně uvedeno jinak), včetně závazků vyplývajících z prodávajícím poskytnuté záruky za jakost. Byla-li záruka za jakost prodávajícím poskytnuta, pak pro případ vydání rozhodnutí o úpadku kupujícího nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku kupujícího, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 10 % z kupní ceny (bez daně z přidané hodnoty), s tím, že okamžikem vydání některého z těchto rozhodnutí se kupní cena automaticky snižuje o cenu záruky v dohodnuté výši. 

9.    Prodávající je oprávněn si vyhradit dodání zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Takovou výhradu je prodávající povinen písemně sdělit nejpozději s potvrzením objednávky.

10.    Uplynou-li mezi dnem uzavření kupní smlouvy a dnem dodání zboží více 4 měsíce z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 9 písm. a) až j) VOP, pak je prodávající oprávněn jednostranně přizpůsobit kupní cenu s ohledem na změny výše výrobních nákladů. Takovou změnu je prodávající povinen na žádost kupujícího kupujícímu řádně doložit.

VI.

Sankce

1.    Ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku má prodávající za to, že každý kupující může rozumně očekávat, že v případech kdy:
a)    kupující neuhradí kupní cenu, cenu za dopravu nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek prodávajícímu řádně a včas;
b)    kupující nepřevezme zboží řádně a včas;
může prodávajícímu vzniknout majetková újma, kterou může prodávající po kupujícím žádat k náhradě, resp. že tyto VOP mohou obsahovat ujednání o sankcích za taková porušení povinností kupujícím, a to zejména ujednání o úrocích z prodlení a smluvních pokutách.

2.    V případě dle čl. VI. odst. 1 písm. a) VOP, tj. nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, pak je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do úplného zaplacení. Taková smluvní pokuta je splatná automaticky, tj. bez výzvy k jejímu zaplacení.

3.    V případě dle čl. VI. odst. 1 písm. b) VOP, tj. dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, pak je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z kupní ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a to až do jeho převzetí. Taková smluvní pokuta je splatná automaticky, tj. bez výzvy k jejímu zaplacení. 

4.    Smluvní pokuta za prodlení prodávajícího s dodáním zboží se nesjednává. Je-li taková smluvní pokuta uvedena v obchodních podmínkách kupujícího připojených dle čl. III. odst. 5 VOP, pak je takové ujednání ve střetu s těmito VOP.

5.    Vznikne-li kupujícímu právo vůči prodávajícímu na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty, úroku z prodlení a/nebo náhrady škody, pak je prodávající povinen zaplatit v souhrnu částku, které odpovídá maximálně 10% ceny zboží, jehož se takový nárok týká.

6.    Má-li kupující plnit prodávajícímu na jistinu, úroky, smluvní pokuty a na náklady spojené s uplatněním pohledávky, pak je prodávající oprávněn nejprve započítat takové plnění na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Určí-li kupující, že plní nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky. Pro případ řešení úpadku kupujícího, je-li tento úpadek řešen oddlužením, se smluvní strany dohodly, že veškeré úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a smluvní pokuty sjednané pro případ prodlení s plněním pohledávky, se dnem vydání rozhodnutí o řešení úpadku oddlužením automaticky stávající součástí nesplacené jistiny a dochází tak k automatické kapitalizaci takového příslušenství.


VII.

Výhrada vlastnického práva a obdobná ustanovení

1.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Je-li kupní cena hrazena bezhotovostním převodem, pak se považuje za uhrazenou jejím připsáním na účet prodávajícího. V případě, že zboží je odesíláno do země, kde výše uvedená výhrada vlastnického práva platí omezeně nebo neplatí, pak je kupující povinen na výzvu prodávajícího poskytnou přiměřenou jistotu.
 
2.    Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na kupujícího již při převzetí zboží. 

3.    Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení kupní ceny nijak právně disponovat, tj. zejména je prodávat, převádět na třetí osoby nebo jej jakkoliv právně zatěžovat (tj. zejména ke zboží zřizovat zástavní nebo obdobné právo).

4.    Všechny výrobky jsou prodávány s označením HENNIG (minimálně jednou z ochranných známek, registrovaných u ÚPV ČR, číslo přihlášky 4145256, 569941, 1223224,). Kupující je povinen zajistit, aby v případě dalšího prodeje byly všechny výrobky i nadále opatřeny touto ochrannou známkou. Kupující je pro případ dalšího prodeje povinen zajistit, aby každý další kupující měl povinnost zachovat označení touto ochrannou známkou.

5.    Katalogy, a to včetně těch elektronických, jsou vlastnictvím prodávajícího, a to i v případě, že byly předány, poskytnuty či jinak zpřístupněny kupujícímu. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího takový katalog prodávajícímu vrátit a to ve lhůtě bez zbytečného odkladů.


VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.    Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, kdy zboží je vadné neodpovídá-li kupní smlouvě.

2.    Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

3.    Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.    Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

5.    Je-li zboží během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odesláno, aniž měl možnost zboží prohlédnout, a prodávající v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je zboží dopraveno do nového místa určení.

6.    Je-li zboží přepravováno, pak je kupující při převzetí povinen provést za přítomnosti přepravce bezodkladnou kontrolu, zda je obal zásilky neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud se vyskytnou takové znaky porušení obalu zásilky nebo zjevné znaky poškození, kupující je povinen zjištěné zjevné vady oznámit písemně přepravci v okamžiku převzetí.  Kupující je povinen o takto zjištěných vadách bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího, nejpozději do 3 dnů.

7.    Kupující je povinen případnou vadu, jakož i práva z vadného plnění, uplatit u prodávajícího výhradně písemně. Ust. čl. III. odst. 1 VOP o písemné formě se užije obdobně.

8.    Za vadu nelze považovat:
a)    vadu, která byla způsobena použitím zboží nikoliv k obvyklému účelu;
b)    vadu, která byla způsobena použitím zboží v rozporu s návodem k užití, návodem k údržbě a/nebo jiným obdobným popisem správného užívání a/nebo údržby;
c)    vadu na zboží, které bylo po dodání kupujícímu upraveno, změněno, zpracováno nebo spojeno s jinými předměty, není-li takové upravení, změna, zpracování nebo spojení pro obvyklé užívání zboží běžné;
d)    drobné odchylky v rozměrech a barevných odstínech, zejména, jsou-li takové odchylky charakteristické vzhledem k použitým materiálům a/nebo způsobu zpracování materiálu;
e)    opotřebení zboží, které je typické pro obvyklé užívání zboží nebo nadměrným užíváním zboží nad míru obvyklou;
f)    vadu způsobenou kupujícím hrubým zásahem, nesprávným používáním, nevhodnou nebo neodbornou instalací, manipulací nebo skladováním;
g)    vady spočívající v přirozeném opotřebení.

9.    Vedle práv z vadného plnění může prodávající poskytnout kupujícímu na zboží záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro práva ze záruky za jakost se uplatní ustanovení smlouvy, těchto VOP a zákona týkající se práv z vadného plnění obdobně, včetně výluk ze záruky za jakost dle čl. VIII. odst. 8 VOP. Záruka za jakost skončí vyjma uplynutím záruční doby zejména rovněž:
a)    použitím zboží v rozporu s návodem k užití, návodem k údržbě a/nebo jiným obdobným popisem správného užívání a/nebo údržby;
b)    hrubým zásahem do zboží, nesprávným používáním, nevhodnou nebo neodbornou instalací, manipulací nebo skladováním;
c)    změnou podstatných součástí nebo vlastností zboží.

10.    Není-li ujednáno jinak, pak práva ze záruky za jakost jsou omezená a to tak, že prodávající dle svého uvážení provede opravu zboží, dodání nového zboží, slevu z kupní ceny zboží nebo vrácení kupní ceny. Prodávající však není oprávněn zvolit slevu z kupní ceny zboží, je-li objektivně zjevné, že zboží je dále kupujícím nevyužitelné.

11.    Není-li ujednáno jinak, pak kupující není oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího opravit vadu sám nebo třetí osobou na náklady prodávajícího, kdy v takovém případě mimo jiné zaniká záruka za jakost.

12.    Prodávající není v prodlení s plněním práv z vadného plnění a/nebo práv ze záruky za jakost vůči kupujícímu po dobu, po kterou kupující neplní své smluvní povinnosti vůči prodávajícímu, zejména povinnost zaplatit kupní cenu zboží.

13.    Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že zjevná vada je kupujícím prodávajícímu vytknuta včas, byla-li prodávajícímu oznámena nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy kupující měl a mohl vadu zjistit. Má se za to, že kupující měl a mohl vadu vždy zjistit, provedl-li řádnou obhlídku zboží při jeho převzetí. 


IX.

Promlčení

1.    Ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku se právo prodávajícího na zaplacení kupní ceny, nákladů na přepravu, balné a pojištění, jakožto i právo na zaplacení smluvních pokut, případné zákonného příslušenství pohledávek, promlčuje ve lhůtě 15 let.

X.

Rozhodné právo, příslušnost soudu

1.    Rozhodným právem je právo České republiky. 

2.    Rozhodným jazyk je český jazyk.

3.    Soudy příslušné pro řešení všech sporů z kupní smlouvy a všech souvisejících nároků jsou soudy České republiky.

4.    Ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je místě příslušným soudem prvního stupně soud, v jehož obvodu má své sídlo prodávající, není-li zákonem stanovená příslušnost výlučná.

XI.

Ochrana osobních údajů

1.    Kupující bere na vědomí, že v rámci plnění kupní smlouvy je nezbytné, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.    Aktuální informace pro kupujícího o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu ust. čl. 13 GDPR jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího dostupných na hennigworldwide.com/cz.

XII.

Závěrečná ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 01.01.2021 a nahrazují všechny dříve vydané VOP. Prodávající si vyhrazuje právo jejich jednostranné změny.

Dipl. Ing. Robert SCHWAIGER
jednatel společnosti

HENNIG CZ, s.r.o.

POŽÁDAT O NABÍDKU